sharp

sharp
[sha:p] adj.,adv.,n. -adj 1. i mprehtë; the sharp edge tehu (i thikës etj). 2. me majë (hundë, mjekërr). 3. e fortë (kthesë). 4. e rrëpirë, thikë (zbritje). 5. i acartë (mot). 6. therëse (fjalë, zë). 7. e mprehtë, shpuese, therëse (dhimbje, aromë); pikante (shije). 8. i beftë (ndryshim). 9. i spikatur, i dukshëm, i qartë (kontur, kontrast). 10. i shpejtë (hap, veprim); that was sharp work! shumë të shpejtë u treguat! look/be sharp (about it)! luaj vendit!, tundu!. 11. muz. e lartë (notë); diez. 12. i zgjuar; finok (njeri); she is as sharp as a needle asaj nuk i shpëton as gjë. 13. i mprehtë (vesh, sy). 14. i paskrupull, i paftyrë, i pandershëm. 15. gram. e pazëshme; fishkëlluese (bashkëtingëllore). 16. zhrg. elegant, i hijshëm (kostum, automobil).
- adv 1. muz. shumë lart (këndoj, e marr). 2. saktësisht, tamam, fiks, egzakt; at 2 o'clock sharp në ora 2 fiks. 3. me beft; me shumë vëmendje; look sharp! hap sytë! 4. befas; në mënyrë të prerë; take sharp left prite plotësisht majtas (timonin), merr majtas. (Adjective sharp , Comparative sharper , Superlative sharpest )
- n . muz. diez
sharp-eared ['sha:pië:d] adj. i mprehtë nga veshët, me veshët pipëz
sharpen ['sha:pën] v 1. mpreh. 2. tv. sqaroj (figurën); theksoj (kontrastin). 3. acaroj (dhimbjen). 4. fig. shkryth, shpij (mendjen). 5. hollohet, bëhet më i mprehtë (zëri). 6. shtohet (dëshira)
sharpener ['sha:pnë:(r)] v. mprehëse (thikash, lapsi)
sharpening ['sha:pning] n. mprehje
sharper ['sha:pë:] n 1. batakçi, mashtrues. 2. kumarxhi profesionist hileqar
sharp-eyed ['sha:paid] adj. symprehtë; që si shpëton gjë
sharp-faced , sharp-featured ['sha:pfeist, 'sha:pfi:çë:d] adj. fytyrëmprehtë, me tipare të mprehta
sharpie ['sha:pi:] n.,amer 1. lundër e gjatë. 2. gj.fol. qerrata, dreqi vetë; batakçi
sharply ['sha:pli] adv 1. befas (kthehem, ndryshon). 2. ashpër (qortoj). 3. qartas; dallueshëm, në mënyrë të spikatur. 4. me interesim, me shumë vëmendje. 5. fort; mprehtë; sharply poined me majucë (hundë)
sharpness ['sha:pnis] n 1. mprehtësi. 2. ashpërsi. 3. befasi. 4. gjallëri; interesim
sharp-shooter ['sha:pshu:të:] n. nishantar, snajper
sharp-sighted ['sha:psaitid] adj 1. symprehtë. 2. mendjemprehtë
sharp-tempered ['sha:ptempë:d] adj. idhnak, zemërak; i rrëmbyer
sharp-tongued ['sha:ptangd] adj. gjuhëbrisk; gjuhëshpatë
sharp-witted ['sha:p'witid] adj. mendjemprehtë
* * *
i mprehtë

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sharp — Sharp, a. [Compar. {Sharper}; superl. {Sharpest}.] [OE. sharp, scharp, scarp, AS. scearp; akin to OS. skarp, LG. scharp, D. scherp, G. scharf, Dan. & Sw. skarp, Icel. skarpr. Cf. {Escarp}, {Scrape}, {Scorpion}.] 1. Having a very thin edge or fine …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sharp — K.K Rechtsform Kabushiki kaisha ISIN JP3359600008[1] Gründung …   Deutsch Wikipedia

 • SHARP —  Pour l’article homophone, voir Sharpe. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • sharp — [ʆɑːp ǁ ʆɑːrp] adjective a sharp increase, fall etc is very sudden and very big: • a sharp rise in interest rates • Unemployment generally brings a sharp fall in income. • The group reported a sharp decline in full year profits. sharply adverb …   Financial and business terms

 • sharp — [shärp] adj. [ME < OE scearp, akin to Ger scharf, ON skarpr < IE * (s)kerb(h) < base * (s)ker , to cut > SHEAR, HARVEST, L caro, flesh] 1. suitable for use in cutting or piercing; having a very thin edge or fine point; keen 2. having… …   English World dictionary

 • sharp — sharp, keen, acute can all mean having a fine point or edge, but it is in several of their extended senses that they are most likely to come into comparison. As applied to persons or their qualities, especially of intellect, all three can… …   New Dictionary of Synonyms

 • Sharp — may refer to: *Sharp (music), a musical notation sign (music|sharp) *Sharp (flour), a flour made from hard wheat *Sharp (set theory) *Sharp (crater), a lunar impact crater *Sharp (material property)An organization: *Sharp Corporation, a Japanese… …   Wikipedia

 • sharp — [adj1] knifelike, cutting aciculate, acuate, acuminate, acuminous, acute, apical, barbed, briery, cuspate, cuspidate, edged, fine, ground fine, honed, horned, jagged, keen, keen edged, knife edged, needlelike, needle pointed, peaked, pointed,… …   New thesaurus

 • sharp — sharp; sharp·en; sharp·en·er; sharp·er; sharp·ie; sharp·ish; sharp·ite; sharp·ly; sharp·ness; sharp·ster; un·sharp; …   English syllables

 • Sharp — Sharp, adv. 1. To a point or edge; piercingly; eagerly; sharply. M. Arnold. [1913 Webster] The head [of a spear] full sharp yground. Chaucer. [1913 Webster] You bite so sharp at reasons. Shak. [1913 Webster] 2. Precisely; exactly; as, we shall… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sharp EL-8 — von 1971 Der EL 8 von Sharp ist der erste mobile elektronische Taschenrechner der Welt, der in Serie gefertigt wurde. Er wurde im Januar 1971 eingeführt. Die Elektronik ist in vier von Rockwell hergestellten LSI ICs (large scale integration)… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”